top of page

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Maarten van Erven Dorens. Ik hecht veel waarde aan jouw privacy. In deze privacyverklaring lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga in mijn rol als verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens:


https://www.maartenvanervendorens.nl
Citadellaan 167
5212 VD  Den Bosch
06-17848082
maarten.v.ervendorens@gmail.com
KvK-nummer: 71856722


Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Schakel je mij in om voor jou (event)catering te doen? Dan verwerk ik de volgende gegevens.


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Ik verwerk alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als jij deze zelf aan mij verstrekt en daarbij jouw toestemming geeft om deze gegevens te mogen verwerken. Je kunt hierbij denken aan voedselallergieën (dit zijn gezondheidsgegevens).

Zonder het verstrekken van persoonsgegevens kan ik geen privé catering voor jou uitvoeren.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 
Ik verwerk persoonsgegevens zodat ik aan mijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (namelijk het versturen van facturen voor mijn werkzaamheden).

Ten slotte kan ik persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Als jij mij toestemming geeft om gegevens te verwerken voor een bepaald doel, dan is dat de grondslag van mijn verwerking. Je mag toestemming uiteraard altijd intrekken. De verwerkingen die ik heb gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat betekent dat ik persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het uitvoeren van een overeenkomst bewaar. Bepaalde gegevens (zoals facturen) moet ik voor de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst zeven jaar bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als ik een leverancier inschakel om onderdelen van een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan ik gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Als de partij die ik inschakel zelf wordt gezien als verwerkingsverantwoordelijke, hoef ik dergelijke overeenkomsten niet te sluiten.

Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Momenteel worden persoonsgegevens met de volgende partijen gedeeld:

-        Leveranciers;

-        Boekhouder;

-        E-mailsoftware;

-        Websitehosting;

-        Bank;

-        Administratiesysteem;

-        Cloudprovider.

Het is mijn bedoeling om zoveel als mogelijk samen te werken met partijen die in de EU zijn gevestigd. In het geval dat dat niet mogelijk is, zal ik onderzoeken welke beveiligingsmaatregelen deze partij heeft genomen om jouw gegevens te beschermen en deze partij pas inschakelen als ik overtuigd ben van het beschermingsniveau.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij mij geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik maak hier geen gebruik van.

 
Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou hen, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maarten.v.ervendorens@gmail.com.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via maarten.v.ervendorens@gmail.com.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met mij op.

Deze privacyverklaring mag op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op mijn website.

Oktober 2021

bottom of page